LEGISLAȚIE REFERITOARE LA STANDARDE DE CALITATE ISO


Legea nr. 245 din 09/06/2004 privind securitatea generală a produselor

Adoptă Directiva nr. 2001/95/CE prevede:”producătorii sunt obligați să pună pe piață numai produse sigure”
– are ca scop asigurarea consumatorilor că produsele puse pe piață sunt sigure;
– un produs va fi considerat sigur din punct de vedere al aspectelor reglementate de dispozițiile legislației naționale atunci când, în absența prevederilor comunitare specifice privind reglementarea produsului în cauză, el este conform cu reglementările naționale ale României ori ale statului membru pe teritoriul căruia este comercializat;
– un produs este considerat de calitate și sigur din punct de vedere al riscurilor și al categoriilor de riscuri reglementate de standardele naționale neobligatorii relevante atunci când este conform cu standardele naționale neobligatorii care transpun standarde europene, a căror referință este publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Referințele acestor standarde naționale armonizate sunt publicate de către Asociația de Standardizare din România (ASRO);
– conformitatea unui produs cu criteriile care au în vedere garantarea obligației generale de securitate, nu împiedică autoritățile competente să ia masurile corespunzătoare pentru a impune restricții privind punerea sa pe piață sau să ceară retragerea de pe piață ori returnarea produsului, dacă produsul se dovedește periculos.
– prezintă sancțiuni pentru încălcarea dispozițiilor prezentei legi; încălcarea atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală a celor vinovați.

Legea nr. 608 din 31 octombrie 2001 privind evaluarea conformității produselor

stabilește cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice, evaluarea conformității și supravegherea pieței pentru produsele introduse pe piață și/sau utilizate în România, din domeniile reglementate.
– autoritățile competente elaborează reglementări tehnice, cu respectarea principiilor internaționale privind libera circulație a bunurilor în comerțul intern și internațional
– principiile pe care se bazează procesul de evaluare a conformității sunt:

a) competentă și imparțialitate;

b) transparență și credibilitate;

c) independență față de posibila predominare a oricăror interese specifice;

d) asigurarea confidențialității și păstrarea secretului profesional;

e) reprezentarea intereselor publice;

f) contribuția la promovarea principiului liberei circulații a produselor

– producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piața și/sau de utilizarea produselor din domeniul reglementat, are obligația să asigure:

a) proiectarea și realizarea produselor, respectând cerințele esențiale;

b) întocmirea și deținerea dosarului tehnic, în forma, scopul și pe perioada prevăzute de reglementările de calitate tehnice;

c) aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformității produselor cu cerințele esențiale, prevăzute de reglementările tehnice;

d) întocmirea declarației de conformitate, deținerea rapoartelor de încercare, a certificatelor sau a altor documente ce atesta conformitatea, după caz;

e) aplicarea marcajului de conformitate, după caz.

– conformitatea produselor cu cerințele esențiale este atestată prin declarația de conformitate întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, prin rapoartele de încercare sau prin certificatele de conformitate emise de laboratoare ori de organisme de certificare sau inspecție, alese de producător, conform procedurilor de evaluare, și prin marcajul de conformitate, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile
– încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.

HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.487/2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea și notificarea națională a laboratoarelor de încercări precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor.

Legea nr.150 din 2004 privind siguranța alimentelor

– reprezintă baza pentru asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății oamenilor și a intereselor consumatorilor în ceea ce privește alimentele, ținând cont de diversitatea ofertei alimentare, incluzând și produsele tradiționale, precum și funcționarea eficientă a pieței interne.
– stabilește principii și responsabilități comune, mijloacele de a asigura o baza științifică solidă, cerințe și proceduri organizatorice eficiente pentru a susține luarea celor mai potrivite decizii în domeniul siguranței și calității alimentelor și a hranei pentru animale
– stabilește principiile generale care se aplică alimentelor și hranei pentru animale, în general, și siguranței acestora, în special.
– stabilește proceduri cu privire la problemele care au un impact direct sau indirect asupra siguranței alimentelor și a hranei pentru animale.
– prevederile legislației in domeniul alimentelor se aplică în toate etapele producției, procesării și distribuției alimentelor sau hranei pentru animale destinată sau administrată animalelor pentru producția de alimente
– alimentele și hrana pentru animale importate trebuie să fie în conformitate cu cerințele legislației în domeniul alimentelor sau cu cele prevăzute în acordurile încheiate între România și țara exportatoare

LEGE nr.10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții

– Calitatea construcțiilor este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existentă, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților. Exigențele privind calitatea instalațiilor și a echipamentelor tehnologice de producție se stabilesc și se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate
– se aplică construcțiilor de orice categorie și instalațiilor aferente acestora – indiferent de forma de proprietate sau destinație – denumite în continuare construcții, precum și lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare și de reparații ale acestora
– se instituie sistemul calității în construcții, care să conducă la realizarea și exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător
– Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existentă a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

a) rezistență și stabilitate;

b) siguranță în exploatare;

c) siguranță la foc;

d) igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului;

e) izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

f) protecție împotriva zgomotului

– Sistemul calității în construcții reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilități, regulamente, proceduri și mijloace, care concură la realizarea calității construcțiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare și post-utilizare a acestora.
– Certificarea calității produselor folosite în construcții se efectuează prin grija producătorului, în conformitate cu metodologia și procedurile stabilite pe baza legii

LEGISLAȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE PRIVIND SISTEMUL HACCP

până în anul 2004

– Directiva 92/46 privind procesarea laptelui
– Directiva 93/43 privind igiena alimentelor
– Directiva 94/356 privind produsele din pește
– Directiva 2001/471 privind HACCP la prelucrarea cărnii
– Directiva 93/43 privind igiena alimentelor

din anul 2004

– Reglementarea 852/2004 privind igiena alimentelor
– Reglementarea 853/2004 privind reguli specifice de igiena pentru alimente de origine animala
– Reglementarea 854/2004 privind controlul oficial al cărnii
– Reglementarea 882/2004 privind controlul oficial al nutrețurilor și alimentelor.

LEGISLAȚIA DIN ROMÂNIA PRIVIND SISTEMUL HACCP

– Hotărârea de Guvern nr. 1198/2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare
– Legea nr.54/2002 de aprobare a Ordonanței de Urgența nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor
– Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1956/1995 privind normele pentru introducerea HACCP în industria alimentară
– Legea nr. 150/2004 privind Siguranța alimentelor
– Hotărârea de Guvern nr. 1196/2002 privind controlul oficial al alimentelor.